Bạn đang ở đây

Tạp chí Nhà đầu tư bổ nhiệm Trưởng VPĐD Bắc Trung Bộ

Cùng với bổ nhiệm nhân sự mới, Tạp chí Nhà đầu tư quyết định chuyển đổi trụ sở và cải tổ hoạt động của VPĐD Bắc Trung Bộ.