Bạn đang ở đây

Giới thiệu

I/ Các kỳ Đại hội

Bao gồm các QĐ về thành lập, báo cáo tổng kết - Nghị Quyết Đại hội – Biên bản Đại hội – Biên bản họp BCH, BKT, danh sách BCH, BKT các khóa.

1. Đại hội I Câu lạc bộ DNĐTNN – 6/1995

2. Đại hội II Câu lạc bộ DNĐTNN – 8/1998

3. Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004

4. Đại hội II HIệp hội DNĐTNN – 16/3/2007

5. Đại hội III HIệp hội DNĐTNN – 13/3/2010

6. Đại hội IV Hiệp hội DNĐTNN - 24/10/2014

7. Đại hội V Hiệp hội DNĐTNN - 19/4/2019

II. Tổ chức Hiệp hội (Nhiệm kỳ V - 2019 - 2023)

1.Danh sách Ban chấp hành

2.Danh sách Ban Kiểm tra

3. Văn phòng Hiệp hội: 

- VP Thường trực tại Hà Nội

- VP đại diện tại TP Hồ Chí Minh:
- VP đại diện tại Đà Nẵng: 

4. Các đơn vị trực thuộc:

 +/Trung tâm Hỗ trợ và Quảng bá doanh nghiệp

 +/ Trung tâm Thông tin và tư vấn Đầu tư

 +/ Tạp chí Nhà đầu tư 

 +/ Trung tâm Việt Hàn ( VKBC)

  I5. Danh sách Hội viên :

 Hội viên chính thức

 Hội viên Danh dự: Đại diện các Sở KH&ĐT,  Ban quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp trong cả nước.

 Hội viên liên kết:  

    6. Điều lệ Hiệp hội (của 7 kỳ)

   7. Các quy chế, qui định hoạt động của các tổ chức đơn vị thuộc Hiệp hội:

     - Quy chế hoạt động của BCH Hiệp hội

     - Quy Chế hoạt động và tổ chức của Văn phòng Hiệp hội

     - Quy chế quản lý tài chính và tài sản Hiệp hội

     - Điều lệ tổ chức, hoạt động của trung tâm Thông tin và tư vấn đầu tư(CIIC)

     - Điều lệ của Trung tâm hỗ trợ quảng bá doanh nghiệp (SPC)

     - Quy chế tổ chức và hoạt động của tạp chí Nhà đầu tư&Báo điện tử Bizlive