Bắc Ninh: Thu hút thêm 9 dự án FDI trong tháng 7/2014

27/12/2016  
25

Lũy kế đến hết tháng 7/2014, toàn tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 578 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 7,567 tỷ USD; 800 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư trên 85.000 tỷ đồng.

Cũng trong tháng 7, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 50 doanh nghiệp với tổng số vốn trên 525 tỷ đồng. Cấp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho 85 doanh nghiệp và 23 đơn vị trực thuộc.

Lũy kế đến hết tháng 7, tổng số doanh nghiệp đăng ký theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là 7.142 doanh nghiệp với tổng số vốn trên 104.000 tỷ đồng. Cấp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho 2.689 doanh nghiệp và 187 đơn vị trực thuộc

: