Nhà đầu tư FDI được góp vốn bằng tiền đồng

24/12/2016  
49

NHNN vừa ban hành Thông tư số 19/2014/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

Đối tượng áp dụng của Thông tư bao gồm: Người cư trú là DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; Người không cư trú tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam; Người không cư trú là nhà đầu tư nước ngoài trong DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

Thông tư quy định, việc góp vốn đầu tư bằng tiền của nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư Việt Nam trong DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phải được thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

Việc sử dụng lợi nhuận được chia của nhà đầu tư nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam phải đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý ngoại hối và các quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam.

Việc chuyển nhượng vốn đầu tư trong DN có vốn đầu tư nước ngoài và dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Luật Đầu tư, Luật DN, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập DN, văn bản hướng dẫn các Luật này, các quy định hiện hành về quản lý ngoại hối và các quy định của pháp luật có liên quan.

Nhà đầu tư nước ngoài được sử dụng các nguồn thu hợp pháp bằng đồng Việt Nam hoặc bằng ngoại tệ từ hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam để thực hiện hoạt động tái đầu tư tại Việt Nam.

Đặc biệt, về hoạt động góp vốn đầu tư, Thông tư nêu rõ, nhà đầu tư FDI và nhà đầu tư Việt Nam trong DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được thực hiện góp vốn đầu tư bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam theo mức vốn đầu tư tại Giấy chứng nhận đầu tư. Trước đó, Pháp lệnh ngoại hối năm 2005 quy định, nhà đầu tư FDI chỉ được góp vốn bằng ngoại tệ.

Cũng theo Thông tư 19, người cư trú là nhà đầu tư Việt Nam trong DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được góp vốn đầu tư bằng nguồn ngoại tệ tự có hợp pháp.

Để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam, DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ, bằng đồng Việt Nam tại 1 ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch thu, chi quy định tại Thông tư này.

Tác giả: Hà Tâm(Báo Đầu Tư)

: