DỰ THẢO - NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

25/12/2016  
121
DỰ THẢO - NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành  một số điều của Luật Đầu tư Download Dự thảo- Nghị định này ở đây Download TỜ TRÌNH Về việc ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư
R1
: