Ban hành 15 văn bản QPPL trong tháng 11

30/12/2019  
60

Trong tháng 11/2019, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 15 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 14 Nghị định của Chính phủ và 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ban hành 15 văn bản QPPL trong tháng 11

Ảnh minh họa

Trong đó, Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón gồm 06 chương, 29 điều quy định về quản lý phân bón: Phân loại phân bón; thực hiện thủ tục hành chính trong Nghị định này; cấp, cấp lại, gia hạn, hủy bỏ quyết định công nhận phân bón lưu hành và quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón; cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, buôn bán phân bón; nhập khẩu phân bón, kiểm tra nhà nước về nhập khẩu phân bón, lấy mẫu và quảng cáo phân bón;...

Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Nghị định gồm 06 chương, 43 điều quy định chung về: Chức năng của Cổng thông tin một cửa quốc gia; nguyên tắc vận hành Cổng thông tin một cửa quốc gia; các giao dịch điện tử trên Cổng thông tin một cửa quốc gia; quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia; thẩm quyền và mức độ truy cập Cổng thông tin một cửa quốc gia; lưu trữ và bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu; trách nhiệm của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực trong việc thực hiện cơ chế một cửa quốc gia; quy định về thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia; thủ tục hành chính đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh thông qua cổng thông tin một cửa quốc gia; kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh;...

Nghị định số 86/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Nghị định gồm 05 điều quy định mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, cụ thể: Mức vốn pháp định (Ngân hàng thương mại: 3.000 tỷ đồng; Ngân hàng chính sách: 5.000 tỷ đồng; Ngân hàng hợp tác xã: 3.000 tỷ đồng; Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 15 triệu đô la Mỹ (USD); Công ty tài chính: 500 tỷ đồng; Công ty cho thuê tài chính: 150 tỷ đồng; Tổ chức tài chính vi mô: 05 tỷ đồng; Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn một xã, một thị trấn: 0,5 tỷ đồng; Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn một phường; quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn liên xã, liên xã phường, liên phường: 01 tỷ đồng); ...

Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng được ban hành nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thi hành Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Nghị định số 89/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng, cụ thể: Xác nhận vốn; điều kiện kinh doanh vận tải hàng không; điều kiện về phương án bảo đảm có tàu bay khai thác; điều kiện về tổ chức bộ máy; điều kiện về vốn; phương án kinh doanh và chiến lược phát triển; thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng không chung; thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng không chung;...

Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định được ban hành nhằm thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng nhằm bảo đảm tiền lương thực tế của người lao động, từng bước tiếp cận mức sống tối thiểu của người lao động, phù hợp với năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai được ban hành nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thi hành Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai để nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực đất đai; tăng cường tính răn đe, phòng ngừa vi phạm, bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật về đất đai.

Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện gồm 7 chương, 50 điều quy định: Mục đích tổ chức, hoạt động của quỹ; nguyên tắc tổ chức và hoạt động của quỹ; chính sách của Nhà nước đối với quỹ; tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản, tên, biểu tượng và trụ sở của quỹ; quyền hạn và nghĩa vụ của quỹ; các hành vi bị nghiêm cấm; điều kiện, thủ tục cấp giấy phép thành lập quỹ; tổ chức và hoạt động của quỹ; tài sản, tài chính của quỹ; hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, đổi tên; đình chỉ có thời hạn và giải thể quỹ; quản lý nhà nước đối với quỹ.

Quyết định số 33/2019/QĐ-TTg ngày 14/11/2019 gồm 02 điều sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo giai đoạn 2011 - 2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2), cụ thể, nguồn vốn thực hiện, cấp bù chênh lệch lãi suất, quyết toán vốn cấp bù chênh lệch lãi suất, mức vay, phương thức cho vay, giải ngân vốn vay và thủ tục quy trình vay vốn.

(Nguồn Chinhphu.vn)

: