Giới thiệu

25/12/2016  
16
Giới thiệu về Hiệp hội Hiệp hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài của Việt Nam, gọi tắt là Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, được thành lập theo quyết định số 91/2003/QĐ-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Bộ Nội Vụ trên cơ sở chuyển tên  từ Câu lạc bộ Doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI Club) I/ Các kỳ Đại hội Bao gồm các QĐ về thành lập, báo cáo tổng kết - Nghị Quyết Đại hội – Biên bản Đại hội – Biên bản họp BCH, BKT, danh sách BCH, BKT các khóa. 1. Đại hội I Câu lạc bộ DNĐTNN – 6/1995 2. Đại hội II Câu lạc bộ DNĐTNN – 8/1998 3. Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004 4. Đại hội II HIệp hội DNĐTNN – 16/3/2007 5. Đại hội III HIệp hội DNĐTNN – 13/3/2010 6. Đại hội IV Hiệp hội DNĐTNN - 24/10/2014 II. Tổ chức Hiệp hội (Nhiệm kỳ IV - 2014-2018) 1.Danh sách Ban chấp hành 2.Danh sách Ban Kiểm tra 3. Văn phòng Hiệp hội: - VP Thường trực tại Hà Nội - VP đại diện tại TP Hồ Chí Minh: - VP đại diện tại Đà Nẵng: 4. Các đơn vị trực thuộc: +/Trung tâm Hỗ trợ và Quảng bá doanh nghiệp +/ Trung tâm Thông tin và tư vấn Đầu tư +/ Tạp chí Nhà đầu tư + Bizlive +/ Trung tâm Việt Hàn ( VKBC) I5. Danh sách Hội viên : Hội viên chính thức Hội viên Danh dự: Đại diện các Sở KH&ĐT,  Ban quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp trong cả nước. Hội viên liên kết: 6. Điều lệ Hiệp hội (của 6 kỳ) 7  7 Các quy chế, qui định hoạt động của các tổ chức đơn vị thuộc Hiệp hội: - Quy chế hoạt động của BCH Hiệp hội -Quy Chế hoạt động và tổ chức của Văn phòng Hiệp hội - Quy chế quản lý tài chính và tài sản Hiệp hội - Điều lệ tổ chức, hoạt động của trung tâm Thông tin và tư vấn đầu tư(CIIC) - Điều lệ của Trung tâm hỗ trợ quảng bá doanh nghiệp (SPC) - Quy chế tổ chức và hoạt động của tạp chí Nhà đầu tư&Báo điện tử Bizlive
: