Kỷ yếu 25 năm đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt nam

27/12/2016  
24
Là một trong những dấu ấn đậm nét nhất của chính sách đổi mới kinh tế, Luật Đầu tư nước ngoài (ĐTNN) tại Việt Nam được ban hành lần đầu tiên vào tháng 12 năm 1987, trở thành khung khổ luật pháp cơ bản đầu tiên cụ thể hóa quan điểm của Đảng ta về mở cửa, hội nhập. Download Kỷ yếu 25 năm đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt nam tại đây
: